Text Box: Text Box:

ЈКП "10.Октобар" Барајево

Јавно комунално предузеће "10. Октобар" Барајево основано је од стране Скупштине општине Барајево, решењем о оснивању број: 023-2/75 16.05.1975. године, као Организација удруженог рада за вршење послова и задатака комунално грађевинске делатности на територији општине Барајево.

Јавно предузеће се оснива тако да комуналне делатности обавља на начин који се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју Градске општине Барајево и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања ,развој и усклађеност собственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

 

Законски оквири

Законски оквири
Закон друштвима
Закон о комуналним делатностима
Закон о јавним предузећима и обављању послова од општег интереса
Закон о рачуноводству и ревизијио привредним
Статут ЈКП "10. Октобар" Барајево

 

Организациона структура

Правилником о унутрашњој организацији и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Помоћник директора обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа,као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора предузећа.

 

Послови предузећа организовани су по следећим организационим целинама, систематизовани су и описани у оквиру:

Сектор заједничких послова;

Сектор комуналне делатности, механизације и транспорта;

Сектор управљања и одржавања гробљима;

Сектор техничких послова водовод и канализација;

 

У оквиру сектора заједничких послова има следеће службе;

Служба општих, правних и кадровских послова

Служба комерционално - финансијских и рачуноводствених послова;

 

Руководиоци сектора и служби у предузећу за свој рад непосредно одговарају директору.

 

Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

Надзорни одбор;

Директор предузећа;

 

Директора предузећа именује оснивач уз спровођење јавног конкурса.

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана које именује оснивач, Скупштина градске општине Барајево.

 

Делатност предузећа