Ко смо ми?

Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево је предузеће са јасно дефинисаним циљевима. Претежна делатност предузећа је скупљање неопасног чврстог отпада на територији Градске општине Барајево.

Наша мисија

Квалитетно пружање комуналних услуга уз поштовање еколошких принципа, континуирану имплементацију иновативних решења и стабилан развој

Наша визија

Остати успешно предузеће у области комуналних делатности, сакупљања, одвожења и третман отпада, као и управљања и одржавања гробаља.

Наши циљеви

- Заштита животне средине
- Боља опремљеност
- Задовољни корисници
- Побољшање наплате

О нама

Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево основано је од стране Скупштине општине Барајево, решењем бр.023-2/75 16.05.1975. године. Основна делатност предузећа је скупљање отпада који није опасан. Остале делатности предузећа су низ других делатности (уклањање отпадних вода, погребне делатности, уређење и одржавање јавих зелених површина, пијачне услуге, одржавање некатегорисаних путева).Свакодневно се трудимо да унапредимо квалитет услуга, које се пружају корисницима. Такође, један од приоритета нам је што боље информисање становништва на плану свих наших делатности.

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Због повећаног обима посла Јавном комуналнмом предузећу „10.Октобар“ Барајево потребни су НК раднци за обављање следећих послова:

 • Утоваривач смећа и отпада
 • Радник на одржавању гробаља и сахрањивању
 • Радник на одржавању и изградњи зеленила
Сви заинтересовани кандидати могу се јавити на број 0800/009-003

Рециклажа

Рециклажа је процес који обухвата: сакупљање, издвајање, прераду отпада и израду новог производа. Отпад треба раздвајати на месту настанка према врстама отпада, јер само одвојено сакупљени отпад може се искористити. Рециклажом се обезбеђује поновно коришћење отпадних материјала.

ЈКП “10.Октобар “ Барајево врши откуп секундарних сировина и то:

 • картона 4,00 дин/кг
 • амбалажног стакла 6,00 дин/кг
 • тврде пластике 7,50 дин/кг
 • пет амбалаже 20,00 дин/кг
 • провидне фолије 13,00 дин/кг
 • Несортирани бели папир ( целулозни)
 • Лименке
Приклупљене , одвојене секундарне сировине можете донети у просторије нашег предузећа у Барајеву , ул. Барајевска бр.1 сваког радног дана од 07 – 15 часова

Запослених

Возила

Подељених канти

Контејнера

Број корисника

Одржавање зелених површина (м2)

Прање улица (м2)

Чишћење и сакупљање отпада (м2)

Сектори и службе

Јавно комунално предузеће је организовано кроз неколико сектора и служби.

Сектор заједничких послова подељен је на 2 службе:

 • Служба општих, правних и кадровских послова
 • Служба комерционално-финансијских и рачуноводствених послова
Сектор техничких послова који је такође подељен у 2 службе:
 • Служба комуналне делатности, механизације и транспорта
 • Служба управљања и одржавања гробаља и јавних зелених површина

Служба за опште правне и кадровске послове

Ова служба прати доношење и примену законских и других прописа, који се односе на рад и пословање предузећа, ради на усклађивању пословања предузећа са законским прописима, информише друге службе о променама у законским прописима. Ради предлоге свих појединачних аката које доносе органи предузећа и све послове у вези Закона о јавним набавкама. Корисници који имају рекламације на правоснажне пресуде Суда и закључке о извршењу код јавних извршитеља могу се обратити нашој правној служби.

Руководилац: Гордана Јелић
E-mail: gocajelic.jkp@gmail.com

Служба комерцијално-финансијских и рачуноводствених послова

Рачуноводство предузећа обухвата скуп послова који обезбеђују функционисање рачуноводственог система.
У оквиру рачуноводства и финансија обављају се послови:
-финансијског књиговодства;
-рачуноводствени надзор и контрола;
-састављање и достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја;
-обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених;
-састављање и достављање пореских пријава и других прописаних обрачуна и евиденција од стране државних и других органа.
У оквиру службе рачуноводствених послова стоји сектор наплате потраживања који сарађује са ЈКП „Инфостан технологије“. ЈКП „10.Октобар“ Барајево своју услугу сакупљање и одвожење отпада наплаћује путем уплатница СОН-а (систем обједињене наплате) тј.преко уплатница Инфостана. Сви корисници комуналних услуга на територији ГО Барајево поред текућих питања о задужењима, рекламацијама, плаћању могу добити и све информације о покренутим поступцима принудне наплате, као и информације о измирењу заосталог дуга. Корисници у сваком тренутку могу да се обрате било којој експозитури Инфостан-а.

За сва питања и недоумице на располагању Вам је број телефона 0800 009 003 а можете нам се обратити и путем e-maila: office@jkpbarajevo.co.rs

Служба комуналне делатности, механизације и транспорта

Одлуком о чистоћи, коју је донела СО Барајево планирано је сакупљање и одвожење кућног отпада са читаве територије ГО Барајево. Динамика сакупљања и одвожења отпада дефинисана је програом. На територији ГО Барајево тренутно је постављено 338 контејнера и подељено је 7300 канти запреине 120 лит. за индивидуална домаћинства. У плану је да до краја 2022 године сва индивидуална домаћинства добију канте. Контејнери ће остати само у насељима где је примењен колективни систем становања (зграде). ЈКП „10.Октобар“ Барајево тренутно располаже са 5 великих аутосмећара запремине 22м3 и 5 малих, запремине 7м3 који су свакодневно ангажовани на терену. Наше предузеће сваке прве суботе у месецу врши одвожење кабастог отпада. Током месеца грађани могу сами довести кабасти отпад на адресу предузећа уз претходну најаву. Грађанима се ова услуга пружа бесплатно док су правна лица у обавези да исту услугу плате по важећем ценовнику ЈКП „10.Октобар“ Барајево.

Служба управљања и одржавања гробаља и јавних зелених површина

У оквиру ове службе можете добити све потребне информације везане за заказивање чина сахране, закуп гробних места, коришћења капела. На територији Градске општине Барајево постоји 22 гробља. Од тога је 19 старих и 3 нова гробља.

Све информације везане за ову службу можете добити радним данима од 07:00 до 15:00 часова на контакт телефон 0800 009 003 и путем e-maila: groblja@jkpbarajevo.co.rs

Често постављана питања

Одговори на најчешће постављана питања наших суграђана.

Контакт

Контактирајте нас путем доле наведених бројева телефона или електроске адресе

Адреса:

Барајевска 1, 11460 Барајево

Телефон:

0800 009 003

Жиро-рачун:

200-2359960101879-08

Матични број:

07006578